Wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych wynikająca z RODO

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Z RODO wynika, że administrator danych ma obowiązek wykazać, że realizuje obowiązki. Nie wystarczy dane zabezpieczyć, udostępnić klauzule informacyjne, obsłużyć żądania związane z usuwaniem danych czy ich poprawianiem. Trzeba być w stanie to wykazać.

Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną dokumenty wynikające z RODO. Będzie to ponad 20 wzorów dokumentów głównych oraz kilkanaście ich modyfikacji. Daje to około 40 wzorów dokumentów gotowych do dostosowania i wdrożenia. Prowadzący wskaże ich podstawy prawne, sposób wypełniania, prowadzenia i stworzenia – w zależności od dokumentu. Większość wzorów omówionych zostanie wg schematu: źródło obowiązku, treść dokumentu, forma dokumentu (wzór dokumentu w postaci formularza) oraz możliwe błędy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych do dostosowania u konkretnych administratorów danych.

Celem szkolenia jest prezentacja dokumentów jakie należy przygotować w związku z RODO. Szkolenie skierowane jest do Inspektorów Ochrony Danych (IOD) i ich zastępców, a także osób wykonujących zadania polegające na zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia.

2. Zasady przetwarzania danych.

3. Zasada rozliczalności przetwarzania danych.

4. Dokumentacja jako obowiązek.

5. Odpowiedzialność cywilna spowodowana brakiem dokumentacji.

6. Dokumenty nazwane w RODO.

7. Dokumenty nienazwane w RODO.

8. Dokumenty:
a. Rejestr czynności przetwarzania danych prowadzony przez administratora danych;
b. Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych: upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i dokumenty pochodne, polecenie, inne sposoby, upoważnienia i polecenia – czy na pewno trzeba je nadawać?
c. Wskazanie osób uprawnionych do odwrócenia pseudonimizacji – dokument nadania uprawnień do wskazywania osoby uprawnionej do odwrócenia pseudonimizacji;
d. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
e. Ocena ryzyka (2 metodologie);
f. Ograniczenie przetwarzania – dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania;
g. Dokument potwierdzający ograniczenie przetwarzania, informacja o uchyleniu ograniczenia przetwarzania;
h. Informacja skierowana do osoby, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy art. 18 ust. 1 RODO o uchyleniu ograniczenia przetwarzania – wzór (wersja 1);
i. Informacja skierowana do osoby, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy art. 18 ust. 1 RODO o uchyleniu ograniczenia przetwarzania, dokument uchylenia ograniczenia przetwarzania;
j. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa – dokument wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO;
k. Polityka ochrony danych – dokument wdrożenia polityki ochrony danych;
l. Uprawnienia informacyjne, uprawnienia kontrolne;
m. Dokument wykazujący ochronę danych w fazie projektowania;
n. Dokument wykazujący ochronę danych w ustawieniach domyślnych;
o. Prawo do bycia zapomnianym – dokument umożliwiający realizację prawa do bycia zapomnianym, dokument oceniający żądanie, dokument informacyjny dla osoby składającej żądanie;
p. Ocena skutków dla ochrony danych;
q. Informowanie o naruszeniu ochrony danych – dokument zgłoszeniowy dla pracowników, dokument informacyjny dla osoby, które dane dotyczą;
r. Prawo do sprostowania danych;
s. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;
t. Dokument wyznaczenia IOD, dokument uzasadniający niewyznaczenie IOD.

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.