Ochrona sygnalistów – praktyczne aspekty organizacji procesu przetwarzania danych osobowych i aktualizacja dokumentacji

Dostępne terminy

Opis szkolenia

23 maja 2024 roku SEJM RP uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ich ogłoszenia. Eksperci radzą, aby już dziś rozpocząć prace nad przygotowaniem się do nowych obowiązków.

W najbliższym czasie powinny zacząć funkcjonować procedury ochrony sygnalistów, co z kolei będzie miało wpływ na system ochrony danych osobowych. Wyzwaniem dla administratorów jest uwzględnienie wymogów dyrektywy w taki sposób, żeby jednocześnie nie naruszyć przepisów RODO. Aby jemu podołać niezbędne jest przejrzenie i aktualizacja procedur, polityk oraz rozwiązań organizacyjnych.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione: wymogi dyrektywy o ochronie sygnalistów w kontekście ochrony danych osobowych, obowiązki administratora w związku z koniecznością ochrony sygnalistów z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów RODO, praktyczne wskazówki dotyczące przetwarzania danych, dokumentów, procedur, zakres uaktualnień w związku z nowymi obowiązkami.

Szkolenie skierowane jest do Inspektorów Ochrony Danych (IOD) i ich zastępców, a także osób wykonujących zadania polegające na zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne zgłaszania naruszeń prawa:
a. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów;
b. projekt polskiej ustawy.

2. Sygnalista i inni – czyje dane osobowe trzeba będzie przetwarzać lub przynajmniej wziąć pod uwagę przy zgłaszaniu naruszeń?

3. Zakres przetwarzania danych przy zgłaszaniu naruszeń.

4. Jak zorganizować przetwarzanie danych osobowych przy zgłaszaniu naruszeń?

5. Ochrona sygnalisty i jego danych osobowych.

6. Procedury zgłaszania naruszeń a procedury ochrony danych osobowych.

7. Wewnętrzne i zewnętrzne kanały zgłaszania naruszeń.

8. Obowiązki informacyjne.

9. „Modyfikacje” w realizacji praw osób, których dane dotyczą.

10. Nowe ryzyka.

11. Nowe naruszenia.

12. Nowe obszary wykazywania rozliczalności.

13. Aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych wynikająca z RODO.

14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.