Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (IOD) dr hab. Marleny Sakowskiej-Baryły

Dostępne terminy

Opis szkolenia

W nadzór nad systemem ochrony danych osobowych dokonywany przez Inspektorów Ochrony Danych (IOD) wpisane jest stałe reagowanie na zmiany w przepisach oraz pojawiające się w praktyce problemy. Podczas warsztatów chcemy skupić się na tych obszarach, które wydają się szczególnie godne uwagi. Proponujemy bliższe przyjrzenie się takim kwestiom jak: ochrona danych osobowych po kontrolach Najwyższej Izby Kontroli, ochrona sygnalistów a ochrona danych osobowych, testy psychometryczne i GPS w samochodach służbowych – jak pracodawca ma zachować zgodność z RODO.

Naszą uwagę skupimy także na przydatnych, zwłaszcza dla IOD-ów wykonujących swoje funkcje w sektorze publicznym, kwestiach, np. ochrony danych osobowych przy otwieraniu danych publicznych, rozróżnieniu dokumentu urzędowego od prywatnego, a także tego, czym są informacja techniczna i dokument roboczy.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych doświadczeń w tym zakresie.

Warsztaty są skierowane do IOD-ów i ich zastępców, a także osób wykonujących zadania polegające na zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

Dzień I – 3 lipca (środa):

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników;

16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Ochrona danych osobowych po kontrolach Najwyższej Izby Kontroli:
a) zakres podmiotowy kontroli prowadzonych przez NIK w sektorze publicznym;
b) błędy, zaniedbania, naruszenia prawa na tle wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK w obszarze ochrony danych osobowych;
c) naruszenia przepisów dotyczących podstaw przetwarzania danych osobowych;
d) naruszenia zasad ochrony danych osobowych;
e) błędy przy powierzeniu przetwarzania danych;
f) ujawnianie danych w BIP;
g) naruszenia przepisów dotyczące zagadnień techniczno-organizacyjnych;
h) przetwarzanie danych osobowych w ramach poczty elektronicznej;
i) stwierdzone wady nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych;
j) błędy dotyczące pełnienia funkcji przez inspektorów ochrony danych;
k) odpowiedzialność za stwierdzone naruszenia;
l) zakres zapowiadanych kontroli.

20.00 – kolacja powitalna.

Dzień II – 4 lipca (czwartek):

Do godz. 9.00 – śniadanie;

9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

II. Ochrona sygnalistów a ochrona danych osobowych:
a) dyrektywa i regulacja ustawowa – podstawy prawne ochrony sygnalistów;
b) instytucja sygnalisty – kogo mamy obowiązek ochronić i czyje dane osobowe się przetwarza w systemie ochrony sygnalistów;
c) kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów;
d) podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE a zasady ochrony danych osobowych na podstawie art. 5 RODO;
e) obowiązki odbiorców zgłoszeń o naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych;
f) obowiązki informacyjne;
g) naruszenia ochrony danych osobowych;
h) procedura zgłaszania naruszeń;
i) proces sygnalizacji w rejestrach czynności przetwarzania;
j) usługa zewnętrzna obsługi procesu a powierzenie przetwarzania danych osobowych;
k) obowiązki pracowników obsługujących zgłoszenia;
l) ocena ryzyka procesu sygnalizowania naruszeń;
m) realizacja praw osób, których dane dotyczą.

13.30-15.00 – obiad;

16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny;

20.00 – kolacja, atrakcje.

Dzień III – 5 lipca (piątek):

Do godz. 9.00 – śniadanie;

9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

III. Testy psychometryczne i GPS w samochodach służbowych – jak pracodawca ma zachować zgodność z RODO:
a) testy psychometryczne – zagadnienia praktyczne i prawne w kontekście zastosowania RODO;
b) podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przy stosowaniu testów psychometrycznych;
c) obowiązki informacyjne;
d) bezpieczeństwo i procedury;
e) GPS w samochodach służbowych w kontekście zastosowania RODO;
f) podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przy stosowaniu GPS w pojazdach służbowych;
g) obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych po stronie pracodawcy;
h) bezpieczeństwo i procedury.

IV. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.