RODO dla początkujących i średnio zaawansowanych – zasady, przesłanki, definicje

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu w łatwy i zrozumiały sposób podnieść i uporządkować wiedzę uczestników w zakresie przetwarzania zgodnego z art., 6, ale też realizacji zasad z art. 5. Dla realizacji RODO konieczne jest by wiedzieć które zasady są realizowane przez które przepisy. Bez tej wiedzy nie można zrealizować zasad, wykazać tego i uniknąć ewentualnej odpowiedzialności.

Na szkoleniu omawiane będą również definicje istotne dla ochrony danych, zarówno w sensie tradycyjnym jak i w zakresie błędnych interpretacji.

Szkolenie skierowane jest do Inspektorów Ochrony Danych (IOD) i ich zastępców, a także osób wykonujących zadania polegające na zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

1. Schemat „funkcjonowania” RODO.

2. Zasady i przesłanki – wzajemne relacje.

3. Zasada rozliczalności jako metazasada.

4. Zasady i ich konkretyzacja przez przepisy szczegółowe:
a. zgodności z prawem;
b. rzetelności;
c. przejrzystości;
d. ograniczenia celu;
e. minimalizacji;
f. ograniczenia przechowywania;
g. integralności;
h. poufności.

5. Zasady jako:
a. prawa;
b. obowiązki;
c. wolności.

6. Stosowanie zasad.

7. Najważniejsze definicje z art. 4 RODO i błędy przy ich interpretacji.

8. Przesłanki zgodności przetwarzania z prawem:
a. Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych;
b. Zgoda jako nadużywana przesłanka;
c. Art. 6 RODO jako warunek przetwarzania wszystkich (!) kategorii danych (też z art. 9/10 RODO).

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.