Naruszenie obowiązków przez administratora w świetle decyzji organu nadzoru (PUODO) i orzeczeń sądowych – ograniczanie odpowiedzialności

Dostępne terminy

Opis szkolenia

W przypadku naruszenia ochrony danych, na administratorze danych osobowych spoczywa wiele obowiązków. W momencie gdy wystąpi podejrzenie incydentu bezpieczeństwa, administrator musi ustalić okoliczności naruszenia, zadecydować, czy należy zgłosić je do PUODO, a także powiadomić osobę, której dotyczy ten incydent. Administrator powinien odpowiednio wcześniej opracować i wdrożyć procedurę zarządzania incydentami bezpieczeństwa danych osobowych, aby w momencie wystąpienia naruszenia szybko zareagować.

Na szkoleniu prowadząca postara się w jasny sposób wyjaśnić i rozwiązać najczęstsze problemy z zakresu naruszenia obowiązków przez administratora,
z którymi stykają się osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do Inspektorów Ochrony Danych (IOD) i ich zastępców, a także osób wykonujących zadania polegające na zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

1. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych a naruszenie ochrony danych osobowych:
a. podstawowe pojęcia i ich znaczenie;
b. podstawowe obowiązki uczestników systemu ochrony danych osobowych.

2. Przegląd decyzji PUODO i sądów z perspektywy definiowania naruszeń:
a. przegląd naruszeń ochrony danych osobowych;
b. przegląd naruszeń przepisów prawna.

3. Wykonywanie obowiązków według standardów organu nadzoru i sądów:
a. okoliczności uzasadniające stwierdzenie naruszenia;
b. akty staranności uczestników systemu ochrony danych osobowych.

4. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej
a. zasady ochrony danych osobowych na gruncie RODO;
b. zasady odpowiedzialności administracyjnej;
c. zagadnienie podstaw prawnych naprawienia szkody;
d. zasada odesłania do przepisów krajowych;
e. środek ochrony prawnej – art. 79 RODO.

5. Przegląd pytań prejudycjalnych do TSUE i ich konsekwencje dla przesłanek odpowiedzialności:
a. znaczenia podstawowych definicji z RODO;
b. relacje z podmiotem danych;
c. pojęcie szkody;
d. zasady odpowiedzialności.

6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność:
a. regulacje krajowe;
b. regulacje unijne z uwzględnieniem projektowanych zmian.

7. Studium przypadku.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.